اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,232
تعداد واحدهای باقی مانده: 190,768
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,301,257,232
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,348,226
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,332,459
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,332,459
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/08/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/28 1,348,226 1,332,459 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,301,257,232
  2 1396/08/27 1,348,273 1,332,506 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,301,692,183
  3 1396/08/26 1,344,153 1,328,315 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,263,004,803
  4 1396/08/25 1,344,276 1,328,439 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,264,144,336
  5 1396/08/24 1,344,400 1,328,562 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,265,285,146
  6 1396/08/23 1,342,180 1,326,375 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,245,094,722
  7 1396/08/22 1,337,542 1,321,806 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,202,908,583
  8 1396/08/21 1,333,439 1,317,763 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,165,587,537
  9 1396/08/20 1,333,612 1,317,936 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,167,183,777
  10 1396/08/19 1,334,611 1,318,923 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,176,293,266
  11 1396/08/18 1,334,734 1,319,046 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,177,429,793
  12 1396/08/17 1,334,857 1,319,169 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,178,566,756
  13 1396/08/16 1,336,762 1,321,048 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,195,916,177
  14 1396/08/15 1,334,131 1,318,457 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,171,990,833
  15 1396/08/14 1,349,236 1,333,347 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,309,455,521
  16 1396/08/13 1,349,810 1,333,915 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,314,702,000
  17 1396/08/12 1,349,130 1,333,240 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,308,468,376
  18 1396/08/11 1,349,221 1,333,331 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,309,314,074
  19 1396/08/10 1,349,313 1,333,423 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,310,160,402
  20 1396/08/09 1,349,322 1,334,907 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,323,865,918
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق