صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: 11,965,448,110
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: الهام مرادی 9,228
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 190,772 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,314,215
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/08/28 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,296,646
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,296,646
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود