صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: 25,068,435,591
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: الهام مرادی 18,544
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 181,456 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,365,278
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/08/28 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,351,835
تاریخ محاسبه NAV: 1395/11/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,351,835
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود