اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,232
تعداد واحدهای باقی مانده: 190,768
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,366,130,806
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,353,520
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,339,486
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,339,486
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/08/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/28 1,353,520 1,339,486 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,366,130,806
  2 1396/07/27 1,353,595 1,339,561 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,366,828,138
  3 1396/07/26 1,353,671 1,339,637 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,367,526,141
  4 1396/07/25 1,351,227 1,337,229 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,345,298,077
  5 1396/07/24 1,345,698 1,331,780 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,294,991,618
  6 1396/07/23 1,336,301 1,322,513 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,209,437,003
  7 1396/07/22 1,331,075 1,317,362 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,161,890,339
  8 1396/07/21 1,318,582 1,304,525 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,043,374,406
  9 1396/07/20 1,318,655 1,304,599 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,044,056,078
  10 1396/07/19 1,318,729 1,304,673 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,044,738,417
  11 1396/07/18 1,317,628 1,303,589 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,034,731,794
  12 1396/07/17 1,311,668 1,297,719 0 0 51,996 0 42,764 9,232 11,980,540,015
  13 1396/07/16 1,317,104 1,303,075 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,029,986,276
  14 1396/07/15 1,328,659 1,314,460 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,135,093,260
  15 1396/07/14 1,335,762 1,321,458 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,199,703,668
  16 1396/07/13 1,335,830 1,321,527 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,200,334,466
  17 1396/07/12 1,335,899 1,321,595 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,200,966,016
  18 1396/07/11 1,333,578 1,319,310 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,179,866,360
  19 1396/07/10 1,337,488 1,323,163 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,215,443,037
  20 1396/07/09 1,345,882 1,331,407 0 0 51,996 0 42,764 9,232 12,291,546,029
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق