امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1393/04/31 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/04/18 تغییرات امیدنامه
1396/01/16 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 95/12/14 درخصوص افزایش سقف هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
1395/01/09 برگزاری هزینه های صندوق تغییرات امیدنامه
1394/01/18 تصمیمات مجمه مورخ 20/12/1393 تغییرات امیدنامه
1393/10/30 مجمع مورخ 13/10/1393 تغییرات امیدنامه
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق