ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/28 8,919 70.74 % 0 0 % 3,086 24.48 % 602 4.78 % 5,801 46.01 %
2 1396/07/27 8,919 70.74 % 0 0 % 3,086 24.48 % 602 4.78 % 5,801 46.02 %
3 1396/07/26 8,919 70.75 % 0 0 % 3,086 24.48 % 601 4.77 % 5,801 46.02 %
4 1396/07/25 8,896 70.69 % 0 0 % 3,086 24.53 % 601 4.78 % 5,778 45.92 %
5 1396/07/24 8,845 70.58 % 0 0 % 3,086 24.63 % 601 4.8 % 5,728 45.7 %
6 1396/07/23 8,763 70.4 % 0 0 % 3,068 24.65 % 614 4.94 % 5,655 45.44 %
7 1396/07/22 8,715 70.29 % 0 0 % 3,068 24.75 % 614 4.96 % 5,630 45.41 %
8 1396/07/21 8,595 70 % 0 0 % 3,068 24.99 % 614 5.01 % 5,526 45.01 %
9 1396/07/20 8,595 70 % 0 0 % 3,068 24.99 % 614 5 % 5,526 45.01 %
10 1396/07/19 8,595 70.01 % 0 0 % 3,068 24.99 % 614 5 % 5,526 45.01 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق