صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/05/29 1396/05/29 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 تیر1396 دانلود
1396/05/29 1396/05/29 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31 تیر1396 دانلود
1396/03/19 1396/03/19 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 فروردین1396(حسابرسی شده) دانلود
1396/03/19 1396/03/19 صورت های مالی سالانه منتهی به 31 فروردین1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/02/26 1396/02/26 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 فروردین1396 دانلود
1396/02/26 1396/02/26 صورت های مالی سالانه منتهی به 31 فروردین1396 دانلود
1395/11/27 1395/11/27 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30دی95 دانلود
1395/11/27 1395/11/27 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 30دی1395 دانلود
1395/09/17 1395/09/17 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30مهر95 دانلود
1395/09/17 1395/09/17 صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 30 مهر 95 دانلود
1395/08/26 1395/08/26 گزارش عملکرد مربوط به دوره مالی منتهی به 30 مهر 1395 دانلود
1395/08/26 1395/08/26 صورت های مالی مربوط به دوره مالی منتهی به 30 مهر ماه 1395 دانلود
1395/05/30 1395/05/30 صورت مالی میاندوره ایی سه ماهه منتهی به 31/04/1395 دانلود
1395/05/30 1395/05/30 گزار عملکرد سه ماهه منتهی به 31/04/1395 دانلود
1395/03/25 1395/03/25 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 31/01/1395 حسابرسی شده دانلود
1395/03/25 1395/03/25 صورت مالی یکساله حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 31/01/1395 دانلود
1395/02/28 1395/02/28 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 31/01/1395 حسابرسی نشده دانلود
1395/02/28 1395/02/28 صورت مالی یکساله حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 31/01/1395 دانلود
1394/11/24 1394/11/24 گزارش عملکرد منتهی به 30/10/1394 دانلود
1394/11/24 1394/11/24 صورت های مالی منتهی به 94/10/30 دانلود
1394/10/01 1394/10/01 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 94/07/30 دانلود
1394/08/30 1394/08/30 گزارش عملکرد منتهی به 30/07/1394 دانلود
1394/08/30 1394/08/30 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/07/1394 دانلود
1394/05/30 1394/05/30 گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 31 تیر ماه 1394 دانلود
1394/05/30 1394/05/30 صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 31 تیر ماه 1394 دانلود
1394/04/10 1394/04/10 صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی منتهی به 31/01/1394 دانلود
1394/03/20 1394/03/20 گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به1394/01/31 دانلود
1394/03/20 1394/03/20 صورت مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 31/01/1394 دانلود
1393/11/27 1393/11/27 گزارش عملکرد منتهی 1393/10/30 دانلود
1393/11/27 1393/11/27 صورت های مالی میان دوره ای برای دوره مالی منتهی به 30/10/1393 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق