دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع عمومی سالیانه مورخ1396/03/31
منبع -
مقدمه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان در تاریخ 96/03/31در خصوص تصویب صورت های مالی، تعیین حسابرس، تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سایر موارد، راس ساعت 10 صبح برگزار گردید.اسامی حاضران در مجمع به شرح پیوست می باشد.
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق