ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 12,980 70.7 9,394 74.62 8,764 70.47 8,919 70.74
اوراق 1,362 7.42 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 2,923 15.92 2,527 20.07 3,054 24.56 3,086 24.47
سایر دارایی ها 1,093 5.95 666 5.29 617 4.96 602 4.77
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 7,510 40.9 5,651 44.89 5,604 45.06 5,801 46.01
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق