مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1396/03/31 دریافت خبر 1396/04/18
2 برگزاری مجمع عمومی سالیانه مورخ1396/03/31 دریافت خبر 1396/03/31
3 اسامی حاضر در مجمع مورخ 95/12/14 دریافت خبر 1396/02/18
4 موافقت سازمان بورس با مصوبات مجمع مورخ 1395/12/14 در خصوص افزایش سقف هزینه های صندوق دریافت خبر 1396/01/15
5 خلاصه صورت جلسه مجمع مورخ95/09/29 دریافت خبر 1395/10/05
6 تایید صورت جلسه مجمع 05/04/1395 در خصوص تصویب صورت های مالی دریافت خبر 1395/04/21
7 برگزاری مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر 1395/04/05
8 مجمع تغییر هزینه های سال مالی منتهی به 95.01.31 صندوق یکم ابان برگزار گردید و مصوبات آن به شرح پیوست مورد تصویب سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت دریافت خبر 1395/01/16
9 برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشتر یکم آبان دریافت خبر 1394/05/03
10 صورت جلسه مجمع مورخ 1393/10/13 دریافت خبر 1394/03/09
11 صورت جلسه مجمع20/12/1393 دریافت خبر 1394/03/09
12 مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان دریافت خبر 1394/02/21
13 برگزاری مجمع صندوق یکم آبان دریافت خبر 1394/02/13
14 برگزاری مجمع صندوق یکم آبان دریافت خبر 1393/12/11
15 برگزاری مجمع صندوق یکم آبان دریافت خبر 1393/10/30
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق