صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۸۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۰,۱۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱۶,۱۷۷,۰۳۵,۴۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۰۶۲,۱۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۹۵۴,۷۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۹۵۴,۷۱۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۷,۰۶۲,۱۵۳ ۶,۹۵۴,۷۱۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۹۰۸ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۸۴۱ ۴۱۶,۱۷۷,۰۳۵,۴۴۲
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۶,۷۸۳,۵۸۸ ۶,۶۸۷,۲۵۲ ۰ ۰ ۱۱۳,۹۰۸ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۸۴۱ ۴۰۰,۱۷۱,۸۵۵,۲۰۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۶,۷۸۳,۹۹۹ ۶,۶۸۷,۶۶۳ ۰ ۰ ۱۱۳,۹۰۸ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۸۴۱ ۴۰۰,۱۹۶,۴۳۳,۶۴۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۶,۷۸۴,۴۱۰ ۶,۶۸۸,۰۷۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۹۰۸ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۸۴۱ ۴۰۰,۲۲۱,۰۱۲,۳۸۱
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۶,۷۸۴,۸۲۰ ۶,۶۸۸,۴۸۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۹۰۸ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۸۴۱ ۴۰۰,۲۴۵,۵۹۱,۳۹۶
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۶,۷۸۵,۲۳۱ ۶,۶۸۸,۸۹۵ ۰ ۰ ۱۱۳,۹۰۸ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۸۴۱ ۴۰۰,۲۷۰,۱۷۰,۶۹۵
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۶,۷۸۵,۰۰۴ ۶,۶۹۱,۲۴۶ ۰ ۰ ۱۱۳,۹۰۸ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۸۴۱ ۴۰۰,۴۱۰,۸۳۱,۴۲۳
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۶,۶۴۷,۳۶۸ ۶,۵۵۹,۳۳۷ ۰ ۰ ۱۱۳,۹۰۸ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۸۴۱ ۳۹۲,۵۱۷,۳۰۳,۳۶۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۶,۴۶۴,۴۰۵ ۶,۳۷۹,۲۰۰ ۰ ۰ ۱۱۳,۹۰۸ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۸۴۱ ۳۸۱,۷۳۷,۶۹۶,۰۱۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۶,۴۶۴,۷۷۳ ۶,۳۷۹,۵۶۸ ۰ ۹۲ ۱۱۳,۹۰۸ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۸۴۱ ۳۸۱,۷۵۹,۷۰۰,۲۲۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۶,۴۶۵,۱۴۱ ۶,۳۷۹,۸۰۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۸۱۶ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۷۴۹ ۳۸۱,۱۸۶,۹۰۹,۸۴۳
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۶,۲۸۸,۴۷۰ ۶,۲۰۸,۷۴۰ ۰ ۰ ۱۱۳,۸۱۶ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۷۴۹ ۳۷۰,۹۶۶,۰۳۴,۹۷۴
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۶,۲۷۰,۴۵۹ ۶,۱۹۲,۹۸۵ ۰ ۰ ۱۱۳,۸۱۶ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۷۴۹ ۳۷۰,۰۲۴,۶۸۴,۶۴۸
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۶,۲۷۰,۷۹۷ ۶,۱۹۳,۳۲۳ ۰ ۰ ۱۱۳,۸۱۶ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۷۴۹ ۳۷۰,۰۴۴,۸۷۰,۸۶۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۶,۲۷۱,۱۳۵ ۶,۱۹۳,۶۶۱ ۰ ۰ ۱۱۳,۸۱۶ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۷۴۹ ۳۷۰,۰۶۵,۰۵۷,۳۴۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۶,۲۷۱,۴۷۳ ۶,۱۹۳,۹۹۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۸۱۶ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۷۴۹ ۳۷۰,۰۸۵,۲۴۴,۰۹۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۶,۲۷۱,۸۲۲ ۶,۱۹۴,۳۴۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۸۱۶ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۷۴۹ ۳۷۰,۱۰۶,۱۳۱,۱۱۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۶,۲۷۱,۸۹۷ ۶,۱۹۴,۴۲۳ ۰ ۰ ۱۱۳,۸۱۶ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۷۴۹ ۳۷۰,۱۱۰,۵۷۷,۷۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۶,۱۱۵,۲۵۹ ۶,۰۳۹,۹۹۲ ۰ ۰ ۱۱۳,۸۱۶ ۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۷۴۹ ۳۶۰,۸۸۳,۴۹۲,۵۳۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۶,۲۷۵,۷۹۳ ۶,۱۸۷,۴۵۹ ۰ ۱,۶۴۱ ۱۱۳,۸۱۶ ۴۰ ۵۴,۰۶۷ ۵۹,۷۴۹ ۳۶۹,۶۹۴,۴۶۸,۸۱۹