جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 41,803
تعداد واحدهای باقی مانده: 158,197
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 129,839,959,047
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,148,823
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,105,996
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,105,996
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس : موسسه حسابرسی آزمودگان
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری آبان
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/08/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 3,148,823 3,105,996 0 0 86,948 0 45,145 41,803 129,839,959,047
  2 1398/02/30 3,100,185 3,058,057 0 0 86,948 0 45,145 41,803 127,835,977,435
  3 1398/02/29 3,153,128 3,110,239 0 315 86,948 0 45,145 41,803 130,017,319,465
  4 1398/02/28 3,171,186 3,127,713 0 0 86,633 0 45,145 41,488 129,762,568,315
  5 1398/02/27 3,132,986 3,090,063 0 0 86,633 0 45,145 41,488 128,200,551,757
  6 1398/02/26 3,133,180 3,090,258 0 0 86,633 0 45,145 41,488 128,208,611,865
  7 1398/02/25 3,133,374 3,090,452 0 0 86,633 0 45,145 41,488 128,216,673,003
  8 1398/02/24 3,134,266 3,090,167 0 48 86,633 0 45,145 41,488 128,204,868,907
  9 1398/02/23 3,096,473 3,052,794 0 0 86,585 0 45,145 41,440 126,507,767,737
  10 1398/02/22 3,074,673 3,031,308 0 205 86,585 0 45,145 41,440 125,617,416,188
  11 1398/02/21 3,160,790 3,115,973 0 0 86,380 0 45,145 41,235 128,487,127,508
  12 1398/02/20 3,216,297 3,170,688 0 0 86,380 0 45,145 41,235 130,743,313,324
  13 1398/02/19 3,216,505 3,170,896 0 0 86,380 0 45,145 41,235 130,751,883,369
  14 1398/02/18 3,216,254 3,170,645 0 0 86,380 0 45,145 41,235 130,741,540,968
  15 1398/02/17 3,205,915 3,161,022 0 0 86,380 0 45,145 41,235 130,344,762,280
  16 1398/02/16 3,341,164 3,294,337 0 287 86,380 0 45,145 41,235 135,841,997,885
  17 1398/02/15 3,473,392 3,424,333 0 0 86,093 0 45,145 40,948 140,219,608,003
  18 1398/02/14 3,457,098 3,408,276 0 0 86,093 0 45,145 40,948 139,562,096,165
  19 1398/02/13 3,364,422 3,316,930 0 0 86,093 0 45,145 40,948 135,821,636,054
  20 1398/02/12 3,364,632 3,317,140 0 0 86,093 0 45,145 40,948 135,830,255,988