صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آبان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: 12,448,989,951
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: الهام مرادی 9,218
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 190,782 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,367,535
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/08/28 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,350,509
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,350,509
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود